Krijg ik te maken met de werkzaamheden?

De aanleg van de onderzeese kabels en de bouw van het conversiestation voor Nemo Link® is gepland voor midden 2016. Van zodra er meer informatie is over de precieze timing en het verloop van de bouwwerken, zullen alle omwonenden en belanghebbenden op de hoogte worden gebracht.

Nemo Link® zet zich in om de effecten op de lokale gemeenschap tot een minimum te beperken en zorgt ervoor dat buurtbewoners worden geïnformeerd over de projectvoorstellen tijdens de hele planning- en bouwfase.

Er worden moderne ontwerptechnologieën en materialen gebruikt om de visuele impact te beperken en ook om de geluidsoverlast tijdens de werkzaamheden binnen de perken te houden. Het geluidsniveau zal continu worden bewaakt tijdens de bouwfase en de operationele fases, in overeenstemming met de voorschriften van de plaatselijke autoriteiten.

De verkeershinder zal van korte duur zijn en er zullen beheers- en bewakingsmaatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de veiligheid en het wegverkeer niet in het gedrang komen.

De kabel van de Nemo Link® interconnector zal door Belgische, Britse en Franse wateren lopen. Nemo Link® heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten op het milieu van de aanleg, de exploitatie en de ontmanteling van de kabel.

Plaatselijke bewoners, bedrijven en belanghebbenden

Nemo Link® zet zich in om te waarborgen dat plaatselijke inwoners, bedrijven en belanghebbenden geïnformeerd blijven tijdens de looptijd van het project. In België werkt Nemo Link® nauw samen met het Stevin-team om de lokale gemeenschap op de hoogte te houden. De teams hebben een aantal gezamenlijke informatiebijeenkomsten gehouden en blijven dit soort ontmoetingen organiseren zolang het project loopt.

In België werden in Zeebrugge verschillende informatiezittingen gehouden om de voorstellen voor het conversiestation en het hoogspanningsstation voor te leggen. In juni 2012 heeft Nemo Link® twee openbare informatiezittingen in het Verenigd Koninkrijk gehouden, in Cliffsend en in Sandwich, om de plaatselijke bewoners en belanghebbenden de gelegenheid te geven om kennis te nemen van de voorstellen.

Tijdens de hele planning- en bouwfase van het project beantwoorden de leden van het Nemo Link®-team graag al uw vragen.