Waarom een interconnectie?

Bevoorradingszekerheid: Interconnecties spelen een cruciale rol in de strategie van de Europese Unie om een competitieve en geïntegreerde Europese energiemarkt tot stand te brengen. Door energie-uitwisselingen mogelijk te maken tussen België en het Verenigd Koninkrijk, zal de Nemo Link® interconnector de bevoorradingszekerheid doen toenemen en de stroomvoorziening van beide landen diversifiëren.

Elektriciteitsprijzen: Een geïntegreerde Europese energiemarkt, met in-en uitvoer van energie uit de buurlanden, biedt meer mogelijkheden voor België en het Verenigd Koninkrijk om met een grotere Europese energiemarkt energie uit te wisselen en meer druk uit te oefenen op de groothandelsprijzen voor elektriciteit.

Hernieuwbare energie ondersteunen: Om de internationale en nationale duurzaamheids- en klimaatdoelstellingen te realiseren, zullen België en het Verenigd Koninkrijk meer stroom produceren uit hernieuwbare bronnen, waaronder offshore windenergie. Stroom die wordt opgewekt door de wind fluctueert van nature en interconnecties kunnen de schommelingen in aanbod en vraag beter op elkaar afstemmen.

Waarom België en het Verenigd Koninkrijk?

 • Het Belgische elektriciteitstransmissienet heeft veel verbindingen met Centraal-Europa. De Nemo Link® interconnector tussen België en het Verenigd Koninkijk biedt een nieuwe en robuuste verbindingsmogelijkheid met het Europese elektriciteitsnet.
 • Voor beide landen betekent de Nemo Link® interconnector een verhoging van de bevoorradingszekerheid. De gebruikte technologie laat bovendien toe om de wederopbouw bij een eventuele storing op het net te versnellen.
 • De Nemo Link® interconnector zal België en het VK ook toegang geven tot een ruimere energiemix en meer mogelijkheden om op een grotere elektriciteitsmarkt te handelen. De marktwerking van vraag en aanbod zal zorgen voor een afvlakking van de prijzen in periodes van piekverbruik, met het tijdverschil van één uur tussen beide landen als extra positief beïnvloedende factor.
 • Door het variabel karakter van windenergie, op dit ogenblik op grote schaal in Europa ontwikkeld, zijn nieuwe interconnecties tussen het Verenigd Koninkrijk en het Europese continent nodig. In geval van overproductie van hernieuwbare energie in een regio, kan deze gemakkelijk via deze interconnecties afgevoerd worden naar een regio met een grotere vraag. Dit heeft dan weer een gunstige invloed op de marktprijzen.
 • De afstand tussen België en het Verenigd Koninkrijk is relatief klein, hetgeen de lengte van onderzeese kabels relatief beperkt houdt.

Waarom Herdersbrug?

 • Het hoogspanningsnet aan de Belgische kust heeft onvoldoende capaciteit om te kunnen voldoen aan de aanzienlijke behoeften die zich in de toekomst in de regio van de haven van Zeebrugge zullen voordoen. Er worden meerdere offshore windmolenparken en andere hernieuwbare initiatieven ontwikkeld voor de Belgische kust, die daar op het Belgische transmissienet zullen worden aangesloten.
 • Om deze nieuwe projecten aan te kunnen sluiten op het transmissienet, heeft Elia een uitbreiding van het 380 kV net tussen Zomergem en Zeebrugge gepland (Stevin-project).
 • Herdersbrug is een industriezone dichbij het Gezelle hoogspanningsstation, dat deel uitmaakt van het Stevin-project.

Waarom Zuidoost-Engeland?

 • Het traject vanuit Zuidoost-Engeland tussen de twee landen is het kortst mogelijke, waardoor de kosten lager zijn en de milieueffecten en risico’s die samenhangen met de aanleg van onderzeese kabels zo klein mogelijk blijven.
 • De zuidoostelijke regio (met inbegrip van Londen) is een gebied in het Verenigd Koninkrijk waar de vraag naar elektriciteit groot is.
 • Uit een grondige haalbaarheidsstudie is gebleken dat het terrein van het voormalige Richborough Power Station een goed startpunt is voor het onderzees kabeltraject en tevens een geschikte locatie voor het conversiestation.